Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

DIE PAD EN DIE POORT

DIE PAD EN DIE POORT

Sakkie Parsons

Daar is iets in ons samelewing wat van waar ek staan en kyk, al hoe meer na vore kom:

Baie Christene sal erken dat hulle Christene is as jy hulle vra maar sal nie van hul eie kant veel, indien enige iets doen om dit wêreldkundig te maak nie.

Ons sal aan almal vertel dat ons ‘n Bloubul, Stormer of Cheetah of so iets is.  Ons sal selfs die nodige klere aantrek om dit aste ware uit te basuin en om ons storm mense, ja selfs van ons eie geliefdes in dolle vaart op die hel af, terwyl ons in die gees stilswyend toekyk.

Weet jy, as kind van God mag ek nie stilbly nie.

Ek wil so vêr gaan as om te sê, dat as my verhouding met ons Here reg is, dit absoluut onmoontlik is dat die mense om my nie terdeë daarvan bewus sal wees dat Jesus my Verlosser en Saligmaker is nie.

Kyk hoe stel Jesus dit.

MAT 5:14-16 
14 Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie;
15  en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is.
16  Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Op ‘n kol staan Petrus en Johannes voor ‘n klomp mense wat hulle beveel om nie van Jesus te praat nie en hulle is eintlik volgens wat hulle uit die verlede het om te onthou, in lewensgevaar.
Onthou nou, hulle was beveel om stil te bly.  Hulle was nie eens toegelaat om eie diskresie te gebruik nie maar kyk nou na hierdie helder lampe van Jesus:

HAN 4:18-20 
18 En hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die Naam van Jesus te spreek of te leer nie.
19  Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis;
20  want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie.

Jy sien bloedgewaste kind van God:
Ons wat Jesus Christus aangeneem het as Verlosser en Saligmaker -
Vir ons sê Hy:

MAT 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
MAT 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Ons moet aste ware die lig wees wat die pad vir die mense om ons verlig na die poort van die Hemel toe.
Van watter pad en van watter poort praat ek?
Die Psalm digter sê van hierdie poort en pad die volgende.

PSM 118:19-23
19  Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil die HERE loof.
20  Dit is die poort van die HERE; regverdiges mag daardeur ingaan.
21  Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het.
22  Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.
23  Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.

Jesus sê van die poort/deur, pad en hoeksteen wat hiervan gepraat word die volgende.

JHN 10:7-10 
7 Jesus het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape.
8  Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie.
9  Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.
10  Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

JHN 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

MAT 21:42  Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë?

Verder staan daar in die Woord ook die volgende oor hierdie Hoeksteen:

1PET 2:6-8 
6  Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ‘n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie.
7  Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen des aanstoots en ‘n rots van struikeling—
8  vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is.

So, kom bloedgewaste kind van God en laat ons, ons opdrag, op ons reis Hemel toe uitvoer, deur voorbeeld en of mondelikse verkondiging.
Want, om ons roep ‘n hulpelose wêreld, deur hul wanhopige optrede van wandade uit sonder dat hulle self dit eens weet:

PSM 118:19  Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan…

Nou sê iemand dalk:
“Ek het nie die kennis van die Woord, of die bekwaamheid of vrymoedigheid om met mense te deel nie.”
Vir diegene sê ek altyd en nou ook weer hier:
“Jy het ‘n lewe.”
“Live it if you believe it.”

MAT 5:16  Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

ROM 6:11-13 
11 So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.
12  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.
13  En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.

Groete,
Sakkie

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25