Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

GEESTELIKE DUISTERNIS

GEESTELIKE DUISTERNIS

Sakkie Parsons

Ek wil jou iets vertel..
Ek weet van ‘n man, hy was baie godsdienstig.
Daar kan werklik van hom gesê word, dat van sy kant af hy gesorg het dat hy daagliks kontak met ons Here het.
Hy was met ander woorde werklik baie godsdienstig maar vir al die verkeerde redes.

Ek wil jou vandag ‘n groot probleem wys maar dit is nie nuut nie. Van die begin af het dit in die Christendom voorgekom.
‘n Mens kan baie, baie godsdienstig wees en terselfdertyd baie, baie onbekeerd wees.

Lees gou hier -
Dit is Jesus wat hier met Petrus praat:

LUK 22:32  “Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie moet begewe  nie.  As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou medegelowiges gaan ondersteun.”

Die 1933 Vertaling stel dit so:

LUK 22:32  Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk.

Petrus was daagliks in die teenwoordigheid van Jesus en hy het al die regte dinge reg gedoen en tog was hy op hierdie stadium van sy lewe onbekeerd.

Dit is moontlik om die regte dinge vir die verkeerde redes reg te doen.

Ek moet verstaan -
Om van God te weet en gereeld in die kerk te sit, maak my nie ‘n bekeerde mens nie.

Ek doen ook baie goed as ek onthou:
‘n Kerkdiens is presies dit - ‘n Diens.  Of dan ‘n erediens is presies dit, ‘n erediens aan ons Here.

Ek het al in my lewe met mense gedeel, wat na ‘n diens toe gaan met die uitsluitlike doel, om soos hulle dit gestel het:
“Voedsel vir my siel te kry.”
Dit klink baie mooi maar dit is ‘n heeltemal verkeerde manier van my godsdiens beoefen as dit nommer een is waarom ek na ‘n diens toe gaan.

Iemand het eendag vir my gesê dat sy nie meer na ‘n sekere kerk toe gaan nie, want daar is nie meer vuur in die mense se aanbidding nie.
Dit is so ‘n verkeerde manier van my godsdiens beoefen.  Dan gaan ek net om te ontvang en dit is nie aanbid nie.
Ons is die lig of dan as jy wil, die vuur vir hierdie wêreld.
Jesus sê:

MAT 5:14  “Julle is die lig wat die wêreld moet verlig.  ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie!

Dit is juis wat dit beteken, as gesê word, dat die mense Jesus in ons moet sien. Want:

1JHN 1:5  Dit is dan die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle meedeel:  God is lig en daar is hoegenaamd geen duisternis in Hom nie.
1JHN 1:6  As ons dan sê dat ons deel het aan Hom, maar in geestelike duisternis leef, lieg ons.  Ons optrede weerspieël nie die waarheid nie.

Ek glo, dat as ek werklik bekeerd is en ek gaan kerk toe, gaan ek ten eerste kerk toe om God te eer en te dien.

Ek sien dit so:
In my dissipelskap van Jesus, gaan dit vir my ten eerste oor God en dan oor siele vir Sy koninkryk.
Enige iets anders is ondergeskik hieraan.
Ek het dit al gesê en ek gaan dit maar weer sê -

Baie mense dien God oor totaal die verkeerde redes:

Daar is mense wat God dien, omdat hulle bang is vir die oordeel en die hel .
So gaan niemand God flous nie.

Daar is mense wat God dien sodat dit met hulle mag goed gaan en hulle probeer God so as te ware omkoop.

Daar is mense wat God dien, omdat hulle gehoor het dat die Hemel so ‘n lekker plek is en hulle wil eendag oor daardie rede Hemel toe gaan.

Daar is mense wat God dien omdat dit hulle ‘n platform gee om raakgesien te word.

As ek ons Here dien met as uitgangspunt enigiets anders as die volgende twee punte en in daardie volgorde, dan is ek nog soos Petrus onbekeerd:

Let ook op as jy dit lees -
As kind van God het ek nie ‘n ander opsie nie, dit is ‘n Goddelike bevel.

MAT 22:37-40 
37 Jesus se antwoord was:  “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 
38  Dit is die eerste en belangrikste opdrag.
39  Die tweede, ewe belangrike opdrag is:  ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 
40  Al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie twee hoofgebooie.”

As ek as uitgangspunt in my godsdiens enige iets anders het as dit wat Jesus
hier noem en in daardie volgorde, het ek ‘n probleem en dan sommer ‘n baie
groot probleem en is ek soos Petrus, ten spyte van my godsdiens en my
kennis van God en Sy gebod, of ek dit wil weet of nie, onbekeerd.

Ek moet onthou, daar is net een wáre manier om God te aanbid.

JHN 4:24  “God is Gees en dié wat Hom aanbid, moet Hom in ‘n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid.”

Ek moet ook onthou, dat ek nie Sondag een manier kan lewe en in die week
anders nie.

Daar is selfs mense wat dit so ver neem, dat as hulle getuig of bid of ‘n boodskap bring, hul manier van praat heeltemal verander.
God word nie so beïndruk nie. Daar is maar een manier van lewe en dit sluit beslis nie allerlei foefies en tierlantyntjies buite die evangelie van Jesus Christus in nie.

1PET 1:14-19 
14 Wees gehoorsaam aan God, want julle is sy kinders.  Moenie weer soos vroeër julle natuurlike neigings die oorhand laat kry nie.  Julle het destyds nie van beter geweet nie.  
15  Julle totale leefstyl moet nou heilig wees, soos God heilig is – Hy wat julle sy kinders noem.
16  Hy het immers self gesê:  “Wees heilig, want Ék is heilig!”
17  En onthou dat die Vader tot wie julle bid, niemand voortrek wanneer Hy beoordeel nie.  Hy beoordeel elke mens volgens sy dade.  Daarom moet julle julle eerbied vir Hom wys met julle leefstyl, al is julle uitlanders (volgelinge van Jesus Christus en dus kinders van God).
18  Julle weet mos dat God betaal het om julle los te koop van die sinlose leefstyl wat julle van julle voorouers oorgeërf het.  En dié losprys was nie dinge wat vergaan soos goud of silwer nie. 
19  Inteendeel, dit was die kosbare bloed van Christus, soos dié van ‘n lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.

So, kind van God.
Wat is die antwoord en oplossing vir my en jou?

MAT 3:8 Bewys eerder deur julle voorbeeldige lewe dat julle werklik tot inkeer gekom het.

Die 1933 Vertaling stel dit so:
MAT 3:8  Dra dan vrugte wat by die bekering pas

EFE 5:8  Julle lewe was vroeër nag!  Nou egter, deur julle verhouding met die Here, is julle inderdaad die ene lig.  Leef dan soos mense wie se lewe vol lig is. 

So, kom ek en jy maak ‘n verskil waar ons beweeg.  Met ander woorde, soos
ek al so baie gesê het:
“ Let us live it, because we believe it.”

Groete,
Sakkie

 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25