Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

GOD HET OPPERMAG, EK HOEF NIE TE VREES NIE

GOD HET OPPERMAG, EK HOEF NIE TE VREES NIE

Sakkie Parsons

Iemand het aan my geskryf en so tussen die lyne het ek gelees, dat mense na aan die persoon heksery en towery bedryf en die persoon is nou bang dat dit aan hom ook nou gaan vaskleef ens.

Hoe heerlik om hierdie versekering te hê, dat iemand wat werklik vir Jesus Christus aangeneem het as sy Verlosser en Saligmaker en in die weë van ons Here wandel, hoef werklik nie self ‘n vrees vir heksery en towery te hê nie, want hoe heerlik - ons weet mos:

1JOH 4:4-6 
4  Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle woon, magtiger is as die gees wat in die wêreld woon.
5  Hierdie mense het die wêreld as oorsprong;  daarom praat hulle uit ‘n wêreldse oogpunt en luister die wêreld na hulle.
6  Ons is egter van God afkomstig; daarom luister diéwat God persoonlik ken, na ons. Elkeen wat nie van God afkomstig is nie, luister nie na ons nie. Dít is hoe ons weet wie die Gees van die waarheid het, en wie die gees van misleiding het.
1 JOHN 5:4-5 
4 want elkeen wat God as Vader het, oorwin die wêreld.  Die oorwinning wat die wêreld verower het, is ons geloof.
5  Wie anders kan dit wees wat die wêreld verower as die een wat bely dat Jesus die Seun van Gos is?

Daar is net, om dit so te stel, twee geestesmagte in hierdie heelal en dit is (1) God se Gees met Sy engele en (2) satan en sy engele.
Hoekom sou ek vir satan se magte bang wees, as ek God se gees in my inwonend het?

GAL 2:20  Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my.  Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur geloof in die Seun van God.  Hy wat sy liefde vir my bewys het deur in my plek te sterf.

Natuurlik het satan mag maar God het oppermag en ons sien dit byvoorbeeld baie duidelik in die volgende gedeelte uit die Woord:

EXO 7:9-12 
9  As Farao met julle spreek en sê: Doen tog ‘n wonderteken vir julleself—dan moet jy vir Aäron sê: Neem jou staf en gooi dit voor Farao neer; dan sal dit ‘n slang word.
10  Toe het Moses en Aäron na Farao gegaan en gedoen net soos die HERE hulle beveel het: Aäron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi, en dit het ‘n slang geword.
11  Daarop laat Farao óók die wyse manne en die towenaars roep; en hulle, die Egiptiese towenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste:
12  elkeen gooi sy staf neer, en hulle word slange! Maar Aäron se staf het hulle stawe verslind.

Foeitog, toe moes die ou towenaars met hulle ou liggame sonder kieries oor die weg kom.
Ek weet nie wat jou omstandighede is nie maar ek weet, as jy ‘n kind van God is, jy net satan in die Naam van Jesus hoef te bestraf en hy sal van jou weg vlug.

JAK 4:7  Wys dus dat julle van God afhanklik is deur na Hom te luister.  Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug.
JAK 4:8  Kom nader aan God, en Hy sal nader aan julle kom.. …

Want en hoe heerlik om te weet en daarvolgens te mag lewe:

HAN 4:12  “Daar is geen redding by iemand anders nie.  Daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om gered te word nie.”

As satan in enige hoedanigheid na jou kom, bestraf hom in die Naam van Jesus Christus en dan, kwoteer die Woord van ons Here, naamlik die Bybel vir hom.  Dit is ook hoe Jesus wie vir ons in alles ‘n voorbeeld is hom telkens bestraf het . Ek gee ‘n voorbeeld:

MAT 4:8-11 
8  Vervolgens neem die duiwel Hom na die top van ‘n baie hoë berg en wys vir Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag en praal.
9  Daarop sê hy vir Jesus:  “Dit alles sal ek vir jou gee.  Al wat jy moet doen, is om neer te kniel en my te aanbid.”
10  Toe sê Jesus vir hom: “Trap, Satan!  Daar staan in die Skrif:  ‘Jy moet die Here jou God aanbid en Hom alleen vereer.’
11  Daarna het die duiwel die aftog geblaas.  En daar het engele na Hom toe gekom en Hom versorg.

Moet net self nooit iets met enige iets van satan te doen hê nie.  Want dan speel jy met vuur, wat vir almal wat daarmee speel of daarby betrokke is, uiteindelik uitloop op ‘n nog warmer vuur, naamlik die helse vuur.

MAT 10:28  Moenie bang wees vir hulle wat julle wil doodmaak nie.  Hulle kan net julle liggame doodmaak;  aan julle innerlike (siele) kan hulle nie raak nie.  Wees veel eerder bang vir Hom wat julle, liggaam en siel, in die hel kan vernietig.

PSM 27:1 Die HERE is my lig en my redding.  Vir wie moet ek dan vrees?  Die HERE is my lewenstoevlug.  Vir wie sal ek dan bang wees?

Ek hoop ek kon jou wys dat jyself as kind van ons Here nie heksery en towery hoef te vrees nie.  Hou net jou oë op ons Here en sorg net dat jy niks met daardie soort gemors te doen het nie.
Want onthou die spreekwoord:  Meng jou met die semels, dan vreet die varke jou.

GAL 5:19-21 OV

19 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;  20 afgodery, towery, (okult) vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; 21 afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

Groete,
Sakkie
 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25