Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

ONS GELOOF IS IN JESUS CHRISTUS, ONS REDDER

ONS GELOOF IS IN JESUS CHRISTUS, ONS REDDER

Sakkie Parsons

Iemand skryf aan my as volg en ek deel enkele gedeeltes graag met jou:

Ek wil by jou hoor hier waar ek sit voel ek so moeg, moedeloos en kwaad.  Die afgelope Paasnaweek was daar 13 gevalle van plaas aanvalle. Ek kan nie verstaan hoekom  hou die dinge aan met gebeur ten spyte van duisende mense wat vir die beskerming van die boere bid nie.  Hierdie is regtig 'n struikelblok vir my geloof? 

Baie dankie vir jou brief aan my wat ek na die beste van my vermoë sal antwoord.

Die gevoelens wat jy ervaar en wat jy noem naamlik moeg, moedeloos en kwaad, is menslikerwys te verstane.
Dan ook, juis omdat ons mense is, ervaar ons soms dinge wat vir ons persoonlik bo-aan die lys van belangrikheid is, meer intens as ander dinge wat eintlik net so erg en soms selfs erger is.

Ek kyk byvoorbeeld so na Suid-Afrika en die syfer van 51 moorde per dag, ten skrywe van my antwoord aan jou, asook die meer as 300 Christene wat in hulle kerkgeboue in Sri Lanka doodgemaak was, midde-in die Paasfees van 2019 waaroor jy ook aan my skryf en ek kyk na my vrou wat weens dementia en Parkinson vir die afgelope paar jaar net gelê en asemhaal het, tot op haar heengaan na ons Here op 27 April 2019, en die duisende mense wat soos ek, nooit die son kan sien opkom nie, (omdat ek fisies blind is) asook die moorde op die plase, ook gedurende die paasnaweek van 2019 wat jy na vra - en ek glo nie dat ek nou eens ‘n een miljoenste van die volle som van al die ellende op aarde genoem het nie.

Hoe heerlik en vertroostend om midde in al ons smart en swaar te weet, dat alle kinders van God wat op watter wyse ook al sterf, onmiddellik by Christus is:

HAN 7:59-60
59  Terwyl hulle besig was om Stefanus te stenig, het hy gebid: “Here Jesus, ontvang my gees.”
60  Hy het op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: “Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie!” Met hierdie woorde het hy gesterf.

Paulus skryf kort voor hulle hom kom haal om hom te onthoof:

FIL 1:21-23
21  Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins.
22  As ek aanhou lewe, kan ek vrugbaar werk. Ek weet regtig nie wat om te kies nie!
23  Ek is in ’n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek en bý Christus te wees, want dit is vir my verreweg die beste.

Hoekom gaan dit so op die aarde?
Die eenvoudigste antwoord vir my is natuurlik, omdat daar ‘n satan is en omdat die grootste persentasie van die mensdom maar te gewillig is om satan te dien en in die verlede, van Adam af, satan gedien het.  Daarom sit ons nou waarmee ons sit.

Waarom gryp ons Here nie in nie?
Die eenvoudige antwoord is:
Ons weet nie, gewoon omdat ons nie GOD is, en soos Hy, alwetend en die alleenwyse GOD is nie:

JES 55:8-9
8  “My gedagtes is anders as julle s’n, en julle paaie is nie my paaie nie,” sê die Here.
9  “Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is wat Ek doen, hoër as wat julle doen, en my gedagtes hoër as julle gedagtes.

Ons as mens kan nie met ons beperkte verstand verstaan hoekom daar nie dadelik gebeur, of selfs hoegenaamd iets wat ons as mens graag wil laat gebeur, nié gebeur nie.  In hierdie lewe moet ons ons God egter blindelings vertrou. 

1KOR 13:12 “Nou sien ons dinge nog net vaagweg soos in ‘n dowwe spieël, maar eendag sal alles vir ons glashelder duidelik wees.  Nou verstaan ek net ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan.”

Om ons gebroke verhouding met ons God te herstel, het God, wat die mens so liefhet, Sy enigste Seun gegee as offer – vir ons.  Hy wat onskuldig en sonder enige sonde was, moes in ons plek sterf sodat ons die ewige en nuwe lewe kan ontvang:

JES 53:7-9
7 “Hy is geslaan en mishandel, maar Hy het sy mond nie oopgemaak nie.  Hy is soos ‘n lam wat ter slagting gelei word.  Soos ‘n skaap stil is voor sy skeerders so het ook Hy sy mond nie oopgemaak nie. 
8 Hy is verdruk, skuldig bevind en weggelei na sy dood.  Wie van sy mense het besef dat Hy vir hulle sondes doodgemaak word?  Dat Hy eintlik in hulle plek gestraf word?
9 Hy het niks verkeerds gedoen nie, en het nooit enigiemand bedrieg nie.  Tog is Hy soos ‘n misdadiger begrawe..” 

Hierdie geweldige pyn en lyding van ons Here Jesus Christus het vir ons die ewige lewe by ons Vader moontlik gemaak, ons voor die hel weggeraap en die dood vir ons elkeen oorwin wat Jesus aanneem as jou persoonlike Here en jou Redder. 

Hy het dit juis gedoen om ons van hierdie gebroke wêreld te verlos en daarom leef ons vandag met innige dankbaarheid teenoor Hom!  Ons as mens wat die dood verdien, is nou baie duur vrygekoop – deur Jesus se bloed. 

Jesus het ons egter gewaarsku dat ons moet waak en bid en weerstand bied teen die vyand – hy wat ons geloof en redding wil steel: 

MAR 14:38 “Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie.  Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.”

Terwyl ons nog in hierdie gebroke wêreld leef kyk die vyand hoe kan hy ons weerhou van ons redding, om vir ons Here Jesus lief te wees, te dien en vir Hom te leef.  Die satan wil hê, dat jy en ek moet kwaad wees sonder vrede, en dat ons moet haat en verag - nog meer sonder vrede - want dan het hy ons presies waar hy ons wil hê, dat ons ongehoorsaam teenoor ons Here moet lewe.  Hom moet ons weerstaan:

JAK 4:7-8 “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.”

Ons oë moet dwarsdeur ons lewe op Jesus gerig wees wat ons staande hou in tye van beproewing en smart: 

1KOR 1:7-9
7 Gevolglik ontbreek dit julle aan geen enkele genadegawe nie en sien julle gretig uit na Jesus Christus ons Here se verskyning by sy wederkoms. 
8 Hy sal julle enduit vas laat staan sodat, op die groot dag wanneer ons Here Jesus Christus terugkom, geen vinger na julle gewys sal kan word nie. 
9 God sal dit beslis vir julle doen, want Hy hou altyd by sy woord.  Dit is tog Hý wat julle geroep het om in hierdie wonderlike persoonlike verhouding met sy Seun, Jesus Christus ons Here, te deel.”

Daarom is ons geloof nie gewortel in ons omstandighede wat ons nie nou kan verstaan nie.  Ons geloof is in ons Here Jesus Christus wat vir ons laat skryf het, dat uiteindelik gaan al hierdie gemors in hierdie wêreld verby en gaan ons vir ewig by Hom in heerlikheid wees:

OPB 21:3-7
3 Ek het toe ‘n kragtige stem van die troon af hoor sê:  “Kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan.  Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volke wees en God sal self by hulle wees as hulle God. 
4 Hy sal elke traan van hulle oë afvee en die dood sal glad nie meer bestaan nie.  Ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie.  Die ou dinge het eenvoudig verbygegaan.” 
5 Hy wat op die troon sit, het toe gesê:  “Kyk Ek maak alle dinge nuut.”  En Hy sê verder:  “Teken dit aan, want hierdie woorde is geloofwaardig en betroubaar. 
6 Verder het Hy vir my gesê:  “Dit is afgehandel.  Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde.  Iemand wat dors het, sal Ek verniet laat drink uit die fontein met lewegewende water. 
7 Almal wat aanhou oorwin, sal hierdie dinge erf, en Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir My kinders wees.”

Die Woord van ons Here is vol wonderlike voorbeelde van mense wat, ten spyte van geweldige omstandighede, oorwin het tot die einde.  Ek noem net een voorbeeld: 

HAB 3:17-19
17  “Selfs al sal die vyebome nie bot nie en die wingerd sonder druiwe staan, al het die olyfoes misluk, en lewer die landerye niks op nie, al vergaan die kleinvee in die veld en is die beeskrale leeg,
18  tog, ten spyte van alles, sal ek my verbly in die HERE!  Ek sal juig oor God wat my verlos! 
19 Die HERE, die Oppermagtige is my krag!  Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok; op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

Ons kan nie op hierdie aarde smart verstaan nie. Ons kan nie alles wat met ons en rondom ons gebeur, uitpluis nie - maar ons weet dat ons Here vir ons alles gaan nuut maak.  Watter blye vooruitsig en toekoms om na uit te sien!  Niks wat met ons gebeur kan ons van Jesus se liefde skei nie. 

ROM 8:38-39 Een ding weet ek vas en seker:  Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie.  Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie;  nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie;  ook nie bo-aardse magte nie.  Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie.”

Net soos dit verkeerd gelyk het toe Jesus aan die kruis gehang het, lyk omstandighede nou ook vir ons soms baie verkeerd, maar Hy het daardeur die magtigste oorwinning vir die mensdom behaal en daardeur is ons ook meer as oorwinnaars in Jesus Christus.

JOH 14:2-3 “... Ek gaan om vir julle plek te berei.  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.”

Daar is verskeie ‘Gedagtes uit die Woord’ wat hierby aansluit op die webtuiste beskikbaar of wat jy by my kan bestel en wat ek met groot liefde aan jou sal stuur:

“Volg ons Here blindelings”
“Die Strik van die vyand
“Daar wag ‘n heerlike toekoms”
“My God op wie ek vertrou”
“Dit het God voorberei vir hulle wat Hom liefhet”
“Die Here is met ons in ons omstandighede – Persoonlike getuienis”
“Volhard tot die einde”
“Die Wenpaal lê voor”

Groete,
Sakkie            
 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25